ගුරුගේ ජ්‍යොතිෂායතනය

ගුරුගේ ජ්‍යොතිෂායතනය

දෛවඥ හා මන්ත්‍ර ශාස්ත්‍රඥ ගුරුගේ ජෝතිශ්‍යාතනය සියලුම ජ්‍යොතිෂ වැඩ සහ යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර ගුරුකම්, මංගල පෝරු අෂ්ඨක කීම.


English සිංහල Русский 中文 svenska தமிழ் 


ව්‍යාපාරය පිළිබඳව

ස්වභාවයආගමික, ජෝතිෂ්‍යය සහ සේවා
පැවැත්මව්‍යාපාරය නවතා දමා ඇත.
ජනප්‍රියත්වය2,378 ක් පමණ වූ පාරිභෝගිකයන්

ගුරුගේ ජ්‍යොතිෂායතනය - භාණ්ඩ හා සේවාවන්

ජ්‍යොතිෂ කටයුතු

ජ්‍යොතිෂ කටයුතු

සියලුම ජ්‍යොතිෂ කටයුතු කිරීම

යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර ගුරුකම්

යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර ගුරුකම්

සියලුම යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර ගුරුකම් කිරීම

ග්‍රහදෝෂ වලට ශාන්ති කර්ම

ග්‍රහදෝෂ වලට ශාන්ති කර්ම

සියලුම ග්‍රහදෝෂ දුරු කිරීම

යන්ත්‍ර සෑදීම

යන්ත්‍ර සෑදීම

ග්‍රහදෝෂ වලට ශාන්ති කර්ම අෂ්ඨ කර්මනුකුලව යන්ත්‍ර සෑදීම

වශී ගුරුකම්

වශී ගුරුකම්

සියලුම ස්ත්‍රී පුරුෂ වශී ගුරුකම් කිරීම

ගෙබිම් පරික්ෂා කිරීම

ගෙබිම් පරික්ෂා කිරීම

ගෙබිම් පරික්ෂා කිරීම හා වාස්තු විද්‍යාව කටයුතු කිරීම

දශ භෛරව පුජාව

දශ භෛරව පුජාව

දශ භෛරව පුජා කටයුතු කිරීම

මංගල පෝරු අෂ්ඨක කීම

මංගල පෝරු අෂ්ඨක කීම

සියලුම සෙත් කවි සෑදීම සහ කියවීම


ව්‍යාපාරය නවතා දමා ඇත.

  තවත් තොරතුරු


ගුරුගේ ජ්‍යොතිෂායතනය
Copyright © 2013-2017 | gurugeastrology.bu.lk

A Member of Bu.lk™